.

.

Monday, September 10, 2012

Ecclesiastes 11:5